GOETZE privacyverklaring.

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) biedt u gedetailleerde informatie in verband met de verwerking- en bescherming van uw Persoonsgegevens door Goetze bvba, gevestigd te Lier 2500 Nazarethdreef 55, Goetze Lier drinks bvba gevestigd te Lier 2500 Bosstraat 29 b 1 en Goetze Heylen Drinks Zandhoven bvba gevestigd te Zandhoven 2240 Vierselbaan 12c, Verder “Goetze” Neem deze Privacyverklaring aandachtig door. Voor eventuele vragen en-/of opmerkingen in verband met deze Privacyverklaring en-/of de verwerking van Persoonsgegevens door Goetze Lier, Goetze Drinks Lier en Goetze Heylen Drinks Zandhoven kan u de contactgegevens op het einde van deze Privacyverklaring gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden (waarvoor) verwerkt?
Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u (rechtstreeks of onrechtstreeks) te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, …

Goetze verwerkt uw Persoonsgegevens voor (o.m.) klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit) én direct marketing (o.a. aanbieden van gepersonaliseerde reclame en nieuwe producten en-/of diensten).

In zoverre vereist voor de verwezenlijking van voormelde doeleinden (kan) Goetze bepaalde van uw Persoonsgegevens verwerken bij (o.m.) :

- Aankopen-/bestellen van bepaalde diensten en-/of producten;

- Welbepaalde bezoeken van zijn website, inzonderheid bij registratie voor de ontvangst van bepaalde diensten en-/of producten (zoals de ontvangst van nieuwsbrieven, …)

U bent niet verplicht om de Persoonsgegevens te verstrekken waar Goetze om verzoekt. Als u er evenwel voor kiest dit niet te doen, kan Goetze u in vele gevallen de betreffende dienstverlening-/producten niet aanbieden.

Op welke basis verwerkt Goetze uw Persoonsgegevens?
Iedere verwerking van Persoonsgegevens berust op (minstens-) één van de grondslagen, zoals voorzien in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor Goetze betreffen de voornaamste grondslagen:

- wettelijke verplichting: de verwerking van Persoonsgegevens is voorgeschreven door-/noodzakelijk voor een wettelijke verplichting-/opdracht;

- overeenkomst: de verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u aangaat met Goetze of -om op uw verzoek de daartoe nodige stappen te ondernemen;

- gerechtvaardigd belang: de verwerking van uw Persoonsgegevens is gesteund op het gerechtvaardigd belang van Goetze om te ondernemen;

- toestemming: de verwerking van Persoonsgegevens berust op een actieve, specifiek, ondubbelzinnig én met kennis van zake gegeven toestemming;

Hoe worden uw Persoonsgegevens (in bijzonder) verwerkt?
Behoudens uitdrukkelijke toestemming, verwerkt Goetze Persoonsgegevens enkel voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring dan wel hiermee verenigbare doeleinden. Bij verwerking van Persoonsgegevens voor andere dan deze doeleinden, heeft u steeds het recht zich daartegen te verzetten.

Goetze neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, -bekendmaking, -wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen.

In beginsel hebben enkel personen, die middels een arbeidsrelatie met Goetze zijn verbonden, toegang tot de Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kunnen Persoonsgegevens echter ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen of personen door Goetze als verwerker aangesteld (bv. serviceproviders, mailprogramma's, communicatiebureaus,…).

Goetze kan derden tevens toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht wordt, inzonderheid op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.

Behoudens uitdrukkelijk anders aangegeven, verwerkt Goetze geen Persoonsgegevens voor uitsluitend geautomatiseerde besluitvormingen die rechtsgevolgen voor u zullen hebben of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk zullen treffen.

Doorgifte van Persoonsgegevens aan derde(n)?
Goetze geeft in principe geen Persoonsgegevens door aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. In dat geval kunnen de Persoonsgegevens worden gedeeld met ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Goetze verbonden zijn of met enige andere partner.

Goetze garandeert dat deze ontvangers technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de Persoonsgegevens.

Hoelang bewaart Goeze uw Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens kunnen evenwel voor een langere periode worden bewaard wanneer hiervoor toestemming werd verleend, en dit zolang de betrokkene deze toestemming niet intrekt. Tevens kunnen Persoonsgegevens langer worden bewaard, indien dat vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of noodzakelijk is om (eventueel-) juridische claims te kunnen opvangen-/toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens in beginsel gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Welke zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving kan eenieder wiens Persoonsgegevens Goeze verwerkt, behoudens één van de wettelijk voorziene uitzonderingen van toepassing is, een recht laten gelden op:

- Inzage: u heeft het recht om van Goetze uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende Persoonsgegevens en, in bevestigend geval, inzage en-/of kopie te verkrijgen van (o.m.) deze Persoonsgegevens;

- Rectificatie: ingeval u meent dat de Persoonsgegevens waarover Goetze beschikt onjuist of onvolledig zijn, kan u verzoeken om een correctie of een vervollediging van deze Persoonsgegevens;

- Wissing: u kan verzoeken om de wissing van uw Persoonsgegevens;

- Beperking: onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. In dat geval zal Goetze uw Persoonsgegevens niet verder verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan;

- Bezwaar: u beschikt over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw Persoonsgegevens, wanneer deze verwerking berust op een andere rechtsgrond dan toestemming. U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

- Intrekken van toestemming: ingeval de verwerking berust op uw toestemming, dan hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken, met dien verstande dat zulks geen afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking(en) op basis van uw toestemming voor de intrekking ervan;

- Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen kan u zelf de instellingen van uw klantenaccount aanpassen en-/of een e-mail versturen naar het info@goetze.be. Gelieve bij deze e-mail een scan-/kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat Goetze u kan identificeren.

In aanvulling op voormelde rechten, beschikt u tevens over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be)

Gebruikt Goetze ook cookies en-/of andere technologieën?
De websites, onlineservices, … van Goetze kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren wanneer u deze websites en-/of onlineservices gebruikt.

Met deze technologieën kan Goetze meer inzicht krijgen in online gedrag, zien welke delen van de websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten.

Als u cookies wenst uit te schakelen en gebruikmaakt van de webbrowser Safari, opent u de Safari-voorkeuren. In het paneel 'Privacy' kunt u uw voorkeuren instellen. Als u een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies.

Hoe kan ik de wijzigingen aan deze Privacyverklaring opvolgen?
In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zal Goetze deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Goetze nodigt u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en zal u – voor zover technisch en juridisch mogelijk – van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via zijn website of via andere gebruikelijke communicatiekanalen.

De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Heeft u nog vragen of wenst u Goetze te contacteren?
Indien u vragen-/opmerkingen zou hebben over deze Privacyverklaring en-/of de verwerking van Persoonsgegevens door Goetze, kan u steeds terecht op het nummer +32 (3) 480 00 38 of via mail op info@goetze.be

Laatst gewijzigd te Lier op 21 03 2018